Regulamin

Regulamin

4 listopada, 2022 2023-08-26 17:14

Regulamin korzystania z aplikacji Comnata.pl

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora tj. firmę TataProgramista.pl Piotr Bąk, (dalej:„Comnata.pl”) z siedzibą w Otwocku ulica Podleśna 15a, 05-400 Otwock, NIP: 5321622392, REGON: 015230719 usług umożliwiających korzystanie z aplikacji API zlokalizowanej pod adresem internetowym https://www.comnata.pl/ lub jego rozwinięciem. Firma TataProgramista.pl Piotr Bąk jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Organem prowadzącym rejestr jest Minister Rozwoju i Technologi.

2. Podstawowym przedmiotem działalności Administratora jest udostępnianie odpłatnie i nieodpłatnie na Platformach Sprzętowych Usług, w tym w szczególności Aplikacji Comnata. Regulamin Aplikacji udostępniany jest nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym: https://www.comnata.pl/regulamin/

3. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu.

4. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

 • dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych dla celów świadczenia usług, tj. udostępnienia Aplikacji;
 • wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej;

5. Strony internetowe Administratora działają w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

§ 2. Definicje

Administrator – TataProgramista.pl Piotr Bąk, (dalej: „Comnata.pl”) z siedzibą w Otwocku ulica Podleśna 15a, 05-400 Otwock, NIP: 5321622392, REGON: 015230719

Aplikacja – aplikacja Comnata.pl, udostępniana do korzystania przez Administratora na stronie https://www.comnata.pl/, służąca do tworzenia rezerwacji obiektów.

Cena – opłata za wybraną przez Użytkownika Usługę odpłatną każdorazowo podawana  przez Administratora przy tej Usłudze Odpłatnej; dostępnym pod adresem: https://www.comnata.pl/cenniki/

Czas Dostępu – każdorazowo wskazany Użytkownikowi przy świadczeniu Usługi termin, na jaki otrzymał dostęp do Aplikacji. Czas Dostępu stanowi integralny element Umowy.

Dane – wszelkie dane, w tym Dane Osobowe dostarczane do Administratora lub dostępne dla niego, jak również udostępnione przez Użytkowników Administratorowi w jakikolwiek sposób, w szczególności w trakcie Rejestracji, korzystania Aplikacji, jak również w przesyłanej do Administratora poczcie elektronicznej bądź przekazywane telefonicznie lub w inny sposób.

Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą).

Dane Użytkownika – zespół informacji, Danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Administratora.

Dokumentacja Aplikacji – dokumentacja określająca funkcjonalność Aplikacji, dostępna pod adresem: – https://www.comnata.pl/.
Hasło – ciąg znaków ustalanych przez Administratora bądź Użytkownika w celu zapewnia Użytkownikowi autoryzowanego dostępu do Konta i/lub Usługi;

Konto – przestrzeń sieciowa Użytkownika na serwerze Administratora, dostępna po zalogowaniu (tj. podaniu Loginu i Hasła) obejmująca zbiór Danych Użytkownika i umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji, w szczególności wprowadzanie, korzystanie i zarządzanie danymi, opisami i innymi elementami, a także dokonywanie operacji związanych z funkcjonowaniem w Aplikacji przy użyciu narzędzi udostępnionych przez Administratora.

Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa umożliwiająca identyfikację Użytkownika w Aplikacji Comnata.pl, jaka została przez niego wybrana w trakcie Rejestracji, w tym w szczególności podany przez Użytkownika adres e-mail.

Operator Płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn. zm.).

Partner – podmiot inny niż Administrator lub Użytkownik, który na podstawie odrębnej umowy o współpracy zawartej z Administratorem może za pośrednictwem Aplikacji lub poza nim oferować Użytkownikom swoje usługi, które nie są świadczone przez Administratora;

Platformy Sprzętowe – środowiska programistyczne, na których zgodnie z warunkami technicznymi określonymi Regulaminem dostępna jest Aplikacja API, w szczególności komputery.

Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika korzystającego z Aplikacji, stanowiący regulamin, i którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny pod adresem internetowym: https://www.comnata.pl/regulamin/

Usługa – usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną na zasadach określonych Regulaminem polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Aplikacji, dla których wyraźnie zastrzeżono Cenę, o czym Użytkownik informowany jest przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

Użytkownik – podmiot, który posiada uprawnienie do korzystania z Usługi lub inne osoby upoważnione przez Użytkownika do korzystania z Usługi, np. pracownicy, współpracownicy, konsultanci, wykonawcy, agenci, itp.

§ 3. Zakres Usługi

Zalogowanie się do Aplikacji umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi. Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji dostępny jest pod adresem https://www.comnata.pl/funkcjonalnosc.

§ 4. Zasady dotyczące Umowy o Usługi

1. Umowa dotycząca Usługi zawierana jest przez Użytkownika z Administratorem na warunkach przewidzianych Regulaminem. 

2. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu od chwili jego zaakceptowania dokonanego przy zawarciu Umowy dotyczącej danej Usługi. 

3. Użytkownik zawiera Umowę dotyczącą Usługi, przez złożenie zamówienia obejmującego wybrany przez niego pakiet Usług a następnie rejestrację Konta obejmującą akceptację Regulaminu. 

4. Na żądanie Użytkownika Administrator wystawi fakturę VAT, która zostanie przekazana na adres wskazany w takim żądaniu.

5. Usługi są dostępne wyłącznie dla Użytkownika posiadającego aktywne Konto u Administratora. Przez cały okres obowiązywania Umowy dotyczącej Usługi, Użytkownik obowiązany jest posiadać aktywne Konto.

6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z serwisu Administratora. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem. Usunięcie Konta uniemożliwi korzystanie z dostępu do Usług, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora.

§ 5. Rejestracja i Konto

1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.

2. Rejestracja jest warunkiem założenia Konta.

3. Rejestracja następuje poprzez: wypełnienie przez Użytkownika internetowego formularza rejestracji dostępnego na stronie https://app.comnata.pl/ rejestracja poprzez uzupełnienie wskazanych w nim pól informacyjnych:

 • zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych zawartych w formularzu rejestracji dla celów świadczenia Usług;
 • aktywację Konta poprzez dokonanie zalogowania obejmującego wpisanie Hasła ustalonego przez Użytkownika oraz Loginu będącego jednocześnie adresem poczty elektronicznej Użytkownika wskazanym podczas wypełniania formularza rejestracji.

4. Podczas procedury Rejestracji podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu założenia Konta niezbędne jest podanie podczas Rejestracji następujących informacji:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej;
 • firma;
 • telefon kontaktowy;
 • numer NIP oraz adres do wysyłki – w przypadku przedłożenia przez Użytkownika żądania wystawienia faktury VAT na firmę.

5. W wyniku pomyślnie zakończonej Rejestracji, Użytkownik zakłada Konto i uzyskuje dostęp do Usług świadczonych przez Administratora.

6. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Ale może mieć kilka ról. 

7. Użytkownik Zarejestrowany obowiązany jest chronić swoje Hasło i nie udostępniać go innym użytkownikom Serwisu ani osobom trzecim.

8. Użytkownik obowiązany jest powiadomić niezwłocznie Administratora w razie powzięcia wiedzy o tym, że osoba trzecia weszła w posiadanie Hasła. W braku powiadomienia Użytkownik może ponosić ryzyko związane z korzystaniem przez osobę trzecią z jego Konta.

9. Adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika służy również do elektronicznej komunikacji Administratora z Użytkownikiem.

§ 6. Warunki ogólne świadczenia Usług oraz Opłaty

1. Usługa jest świadczona odpłatnie.

2. Użytkownik za korzystanie z Usługi ponosi opłaty zgodne z cennikiem udostępnionym na stronie https://www.comnata.pl/cenniki/.

3. Administrator jest uprawniony do czasowej i krótkotrwałej, przerwy w działaniu Aplikacji lub poszczególnych Usług w celu jego ulepszenia, dodawania Usług lub przeprowadzania konserwacji.

4. Administrator jest uprawniony do prowadzenia działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania reklam towarów i usług.

5. W razie czasowego wyłączenia świadczenia Usług Administrator powiadomi o tym Użytkowników.

§ 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi

1. Techniczne warunki korzystania z Aplikacji, mają znaczenie dla jej prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa Danych przechowywanych na Koncie.

2. Dostęp i korzystanie z Aplikacji możliwe jest dla Użytkownika korzystającego z komputera:

 • zaopatrzonego w dowolny system operacyjny;
 • z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek z włączoną obsługa plików „cookies” oraz JavaScript:
 • Safari (najnowsza wersja);
 • Chrome (najnowsza wersja);
 • Firefox (najnowsza wersja);
 • Szerokopasmowego dostępu do Internetu.

3. Warunkiem korzystania z Usług jest ponadto posiadanie przez Użytkownika skrzynki e-mail.

§ 8. Ochrona i przetwarzanie Danych Osobowych oraz Polityka Prywatności

1. Dane Osobowe podlegają ochronie prawnej, a administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach Aplikacji jest Administrator.

2. Każdy Użytkownik posiada możliwość podjęcia decyzji w jakim zakresie Administrator będzie przetwarzał jego dane osobowe. Ponadto każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora, prawo do poprawiania swoich Danych Osobowych, ich sprostowania oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania i ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem na piśmie do Administratora z dopiskiem: „Dane osobowe” bądź drogą elektroniczną na kontakt@comnata.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usługi i spowoduje usunięcie danych osobowych Użytkownika.

4. Administrator nie udostępnia w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Aplikacji lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, Danych Osobowych Użytkownika innym administratorom danych bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby Dane Osobowe były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Dane Osobowe Użytkownika mogą być jednak powierzone innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia Usługi, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

5. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym, m.in. takie jak systemy szyfrowania danych. Administrator w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych przez osoby trzecie w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to przewidziane prawem.

6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje w celu realizacji Usługi. Zgromadzone dane osobowe mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkownika o Administratorze i świadczonych przez niego usługach, jeżeli Użytkownik wyrazi na otrzymanie takich informacji odrębną zgodę. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z Usługi właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, tylko i wyłącznie jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej bez zgody Użytkownika, z wyłączeniem przypadków, w których powierzenie przetwarzania danych podmiotom trzecim jest niezbędne do realizacji Usługi.

7. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika, hasło, firma, numer telefonu kontaktowego, kraj pochodzenia, NIP oraz adres korespondencyjny – w przypadku przedłożenia przez Użytkownika żądania wystawienia faktury VAT.

8. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi.
Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z usługi przez Użytkownika.

9. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów: stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z Usługi było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa, a także wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania z tej Usługi.

§ 9. Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika

1. Niedozwolone jest korzystanie z Aplikacji do innych celów sprzecznych z prawem lub niezgodnych z Regulaminem.

2. Użytkownika obowiązuje zakaz przetwarzania za pomocą Aplikacji:

 • treści (danych) o charakterze bezprawnym, tj. zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne, w tym również takich, w posiadanie których Użytkownik wszedł bezprawnie;
 • Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do niekorzystania z Aplikacji w sposób zakłócający jej funkcjonowanie.

3. Użytkownik nie może wykonywać następujących czynności ani zezwalać na ich wykonywanie:

 • trwale lub czasowo zwielokrotniać Aplikację w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 • odtwarzać, zwielokrotniać kod lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 p. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 ze zm.) (reverse engineering),
 • odtwarzać, dekompilować, deasemblować, tłumaczyć, chyba, że jest to dozwolone przez bezwzględnie przepisy obowiązującego prawa i tylko w tym zakresie,
 • rozwijać, wytwarzać lub wprowadzać do obrotu program komputerowy o zastosowaniu i/lub funkcjonalności zbliżonej do Aplikacji ani podejmować innych czynności naruszających prawa autorskie Administratora lub podmiotów trzecich;
 • rozpowszechniać i/lub rozporządzać Aplikację lub jej kopię, w tym wynajmować, wydzierżawiać, oddawać w leasing, wypożyczać lub pod jakimkolwiek innym tytułem darmowym lub odpłatnym oddawać innym podmiotom do korzystania,
 • usuwać lub zmieniać znaki handlowe i informacje o Aplikacji i Administratorze podane w Aplikacji bądź w dołączonej do niej Dokumentacji Aplikacji, a także umieszczać na tychże elementach jakichkolwiek innych znaków lub informacji;
 • korzystać z Usług w sposób, który może doprowadzić do zakłócenia prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Administratora oraz prawidłowego świadczenia Usługi na rzecz pozostałych Użytkowników;
 • rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innego rodzaju szkodliwego oprogramowania lub komponentów.

4. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Administratora o każdym uzasadnionym podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa, włącznie z utratą, kradzieżą lub nieuprawnionym używaniem lub ujawnieniem Loginu Użytkownika lub Hasła.

5. Użytkownik nie może korzystać z Usługi do przechowywania lub przekazywania jakichkolwiek treści, w tym danych Użytkownika, które mogą być obraźliwe, oszczercze, zawierające groźby lub w inny sposób niedozwolone bądź niezgodne z prawem, w tym treści, które mogą naruszać prawa własności intelektualnej lub prawa autorskie.

6. Użytkownik, który korzysta z Aplikacji w sposób niedopuszczalny, opisany w ust. 2, 3 oraz 5 powyżej podlega sankcjom dotyczącym ograniczenia korzystania z Aplikacji obejmującym:

 • usunięcie Danych przekazanych do Aplikacji przez Użytkownika;
 • zawieszenie wykonywania Umowy poprzez blokadę Konta lub Usługi, w związku z którą doszło do naruszenia Regulaminu; 
 • rozwiązanie Umowy i trwałe usunięcie Konta.

7. W przypadku nałożenia sankcji przez Administratora, Użytkownikowi służy reklamacja na zasadach przewidzianych Regulaminem.

8. Jeżeli naruszające Regulamin działanie Użytkownika wyrządziło Administratorowi szkodę, w szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności Aplikacji dla innych Użytkowników, Administrator może dochodzić od takiego Użytkownika roszczeń na drodze sądowej.

§ 10. Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Aplikacji jako całości, oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej przysługują Administratorowi.

2. Administrator oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Aplikacji, za wyjątkiem tych jej elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki te zostały załączone do Aplikacji oraz są rozpowszechniane w ramach Aplikacji zgodnie z odrębnymi warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.

3. Wszelkie dane przesłane do Aplikacji przez Użytkownika pozostają jego własnością. Administrator będzie przechowywał dane od momentu ich przekazania do Aplikacji przez okres co najmniej 2 tygodni od dnia wygaśnięcia Umowy, co nie dotyczy Danych Osobowych. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Administratorowi będzie przysługiwało prawo do usunięcia wprowadzonych przez Użytkownika danych. Dane zostaną usunięte również na żądanie Użytkownika przesłane na adres mailowy Administratora: kontakt@comnata.pl.

§ 11. Zasady odpowiedzialności Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • sposób, w jaki będzie wykorzystywane Konto Użytkownika, ani za jakiekolwiek wynikłe
 • z tego skutki bądź szkody zarówno dla Użytkownika, jak i osób trzecich;
 • treści i inną zawartość przesyłanych danych przesłanych do Aplikacji przez Użytkownika;
 • skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, jeżeli fakt ten jest konsekwencją działań i zaniechań Użytkownika;
 • przerwy w funkcjonowaniu Kont, zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora,
 • utratę danych wprowadzonych do Aplikacji przez Użytkownika a spowodowanych działaniem czynników trzecich (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora,
 • szkody doznane przez Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych.

2. Rękojmia z tytułu wad Aplikacji i Dokumentacji Aplikacji zostaje niniejszym wyłączona w najszerszym przewidzianym prawem zakresie.

3. Administrator nie jest odpowiedzialny za utratę baz danych i danych, utraty, zniszczenia, uszkodzenia programów komputerowych i sprzętu komputerowego, utraty renomy przez Użytkownika, strat poniesionych m.in. wskutek przestojów i przerw w pracy Użytkownika, z tytułu jakichkolwiek roszczeń podnoszonych przez kontrahentów Użytkownika, kosztu zapewnienia programów zastępczych czy sprzętu zastępczego, powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Administratora oraz na skutek nieprawidłowej instalacji i eksploatacji Aplikacji.

§ 12. Zgłaszanie błędów / reklamacje

1. Wszelkie błędy oraz nieprawidłowości związane ze świadczoną Usługą należy zgłaszać drogą elektroniczną do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@comnata.pl

2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: Login, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej).

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia uważa się za uznanie zasadności reklamacji.

5. Użytkownik wyraża zgodę dla Administratora na ingerencję w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług, a także na dokonywanie zmian lub każde inny oddziaływanie na stronę techniczną Konta, celem przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Usługi, bądź w celu jego modyfikacji zgodnie z żądaniem reklamacji Użytkownika.

6. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

7. Reklamacje dotyczące usług płatniczych należy kierować bezpośrednio do Operatora Płatności. Reklamacje usług płatniczych kierowane do Administratora, będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za rozpatrzenie reklamacji, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora.

8. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Uprawnienie to dotyczy również przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością, jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego.

§ 13. Wygaśnięcie uprawnień i rozwiązanie umowy

1. Umowa dotycząca Usługi zawarta na Czas Dostępu wygasa z upływem Czasu Dostępu.

2. Rozwiązanie Umowy o Usługi Odpłatne następuje ponadto na skutek:

 • złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z dalszego korzystania z Usługi,
 • zgłoszenia przez Użytkownik żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, niezbędnych dla dalszego świadczenia Usługi,
 • jednostronnego oświadczenia woli Administratora o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Użytkownik wykorzystuje konto Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem.

3. Użytkownik, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, liczonych od dnia zawarcia Umowy (uiszczenia opłaty abonamentowej). Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać przesłane do Administratora ze wskazaniem danych umożliwiających identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail), adresu korespondencyjnego oraz numeru rachunku bankowego, na który uiszczona opłata abonamentowa winna zostać zwrócona.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika, który zamierza założyć lub założy Indywidualne konto użytkownika po raz kolejny, po wcześniejszym usunięciu jego konta z uwagi na naruszenie Regulaminu.

§ 14. Konsumenckie prawo odstąpienia od Umowy i prawo zwrotów

1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, a Umowa była zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsument przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221 Kodeksu cywilnego.

2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. 
Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Administratora na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”.

3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego zgodą Administrator rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy.

4. Użytkownik jest informowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem świadczenia Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 15. Informacja o procedurze reklamacyjnej

1. Użytkownik może zgłaszać wszelkie reklamacje na adres: kontakt@comnata.pl. Reklamacja zostaje przyjęta natychmiast po wpłynięciu maila i rozpatrzona w ciagu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania maila.

§ 16. Informacja o możliwych formach płatności

5. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”

§ 17. Gwarancje

1. Usługi sprzedawane w aplikacji Comnata.pl są objęte gwarancją jakości.

§ 18. Zasady obowiązywania i zmiany Regulaminu

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2022 roku. 

2. Proponowane przez Administratora zmiany Regulaminu wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom w taki sam sposób, w jakiej zawarto z nimi Umowę. Zostaną także udostępnione na stronie http://www.comnata.pl/regulamin/ wraz z informacją o proponowanej zmianie Regulaminu.

3. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownik ponadto poinformowany zostanie za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku braku akceptacji co do postanowień zmienionego Regulaminu Użytkownik za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@comnata.pl prześle rezygnację z korzystania z Usługi. Rezygnacja może nastąpić w każdym czasie, przez przesłanie do Administratora drogą mailową informacji o rezygnacji, wraz z prośbą o usunięcie konta i wszelkich danych związanych z jego kontem.

3. Użytkownik będący stroną Umowy zawartej na czas nieoznaczony, który nie akceptuje proponowanej zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc od ostatniego dnia miesiąca, w którym udostępniono Użytkownikowi proponowane zmiany w Regulaminie. Wypowiedzenie może nastąpić poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Użytkownika na adres Administratora.

4. Użytkownikowi będącemu stroną Umowy na Czas Dostępu, Usługa Odpłatna świadczona jest przez Administratora zgodnie z Regulaminem obowiązującym w dniu zawarcia Umowy do upływu Czasu Dostępu, na jaki zawarto Umowę.

§ 19. Postanowienia końcowe

1. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest stale dla Użytkownika pod adresem http://www.comnata.pl/regulamin/.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy polskiego prawa.

3. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zapoznanie się z jego warunkami i wyrażenie na nie zgody.

4. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne.

5. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkownika Regulaminu należy kierować na adres Administratora: kontakt@comnata.pl

Dark

Light

Dark

Light